...

Krakowski Oddział
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków,
tel. 699 909 177, 12 422 28 11

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie istnieje od 1961 r. Pierwszymi prezesami Krakowskiego Oddziału TWK byli prof. Jan Miodoński i prof. Stanisław Grochmal. Powstanie Towarzystwa związane byto z potrzebą leczenia i rehabilitacji społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży dotkniętych Polio w czasie epidemii w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Członkowie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem działają w Kołach Samopomocowych takich jak:

 • Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane,
 • Koło Inwalidów Narządu Ruchu,
 • Koło Zwalczania Chorób Mięśni,
 • Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Padaczką,
 • Koło Integracyjne Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • Koło Integracyjne Seniorów.

Zapraszamy chętne osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, a także zdrowe aby dołączyły do naszego stowarzyszenia. Przewidujemy tworzenie nowych kół.

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zorganizował w 1992 r. pierwszą w Polsce południowej Poradnię dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane i inne schorzenia neurologiczne wraz z rehabilitacją domową. Poradnia udzielała bezpłatnych porad lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych dla ponad tysiąca osób rocznie.

Rehabilitacja domowa prowadzona była za niewielką odpłatnością. Krakowski Oddział TWK prowadził działalność wydawniczą. Wydawał cyklicznie informatory, poradniki, a od 1987 r. kwartalnik dla chorych na stwardnienie rozsiane „Sami Sobie” w nakładzie 1600 egzemplarzy.

Ważną formą działalności były organizowane od 15 lat turnusy rehabilitacyjne dla inwalidów na wózkach oraz dla dzieci specjalnej troski. Dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne neurologiczne schorzenia narządu ruchu oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne na basenie i hipoterapia.

Źródła finansowania działalności Krakowskiego Oddziału TWK to:

 • składki członków fizycznych,
 • dobrowolne dotacje zakładów pracy i instytucji,
 • darowizny,
 • kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna),
 • dofinansowania z: Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, MOPS, PFRON

Projekty konkretnych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zgłoszone w ramach konkursu grantowego i innych dotacji celowych współfinansowane były przez: Gminę Kraków, Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie podpisało z Małopolską Regionalną Kasą Chorych w Krakowie kontrakt na prowadzenie Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane i inne schorzenia neurologiczne wraz z rehabilitacją domową i poradami psychologiczno-logopedycznymi. Obecnie prowadzona jest jedynie Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna.

Krakowski Odział TWK prowadzi także Ośrodek Informacji dla Inwalidów.

Ośrodek udziela porad niezbędnych dla osób niepełnosprawnych.